Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - 10 Części

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - 10 Części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach na dostawę: Część 1 - komputery stacjonarne, oprogramowania i drukarka Część 2 - komputery przenośne, monitory ekranowe, komputery stacjonarne, oprogramowania i drukarka Część 3 - tablety graficzne Część 4 - komputery przenośne i oprogramowania Część 5 - komputer stacjonarny, monitor i oprogramowanie Część 6 - specjalistyczny program symulacyjny Część 7 - stacje badawcze i serwer Część 8 -serwer Część 9 - klaster Część 10 - akcesoria do serwera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Rozdziale II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu w Części 2, 7 i 9 jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 2: 1200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), Część 7: 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych), Część 9: 1600,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). 2). Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 68 1030 1508 0000 0008 1630 1084 w BH - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3). Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 102. 4). Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 12.07.2013 r., do godz. 1000, tj. przed upływem terminu składania ofert, co musi zostać udokumentowane stosownym załącznikiem do oferty, np. kserokopia przelewu lub gwarancji ubezpieczeniowej. 5). Wadium wniesione w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4. zostanie uznane za wniesione po terminie i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6) Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium określona została w art. 46 Ustawy Pzp. 7) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgs.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach