Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu oraz do świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 312 09 47 , fax. 71 312 09 47 w. 255
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
  ul. Prusicka 12 12
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 312 09 47, fax. 71 312 09 47 w. 255
  REGON: 93221373400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu oraz do świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz oprogramowania, zwanych dalej także /sprzętem/ do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu oraz do świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica. 2. W zakres zamówienia dla ETAPU I - siedziby Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu wchodzi dostawa fabrycznie nowego sprzętu wyszczególnionego poniżej wraz z jego uruchomieniem i przetestowaniem.1. Stacja robocza służąca do DTP - 1 szt., Monitor do stacji roboczej do DTP o wysokiej rozdzielczości - 1 szt., Komputer przenośny - 1 szt, Drukarka laserowa kolorowa - 1 szt, Drukarka ploter A0 - 1 szt, Skaner A4 - 1 szt., Aparat fotograficzny lustrzanka cyfrowa - 1 szt., Stacja robocza - 10 szt., Monitor LCD - 10 szt., Komputer przenośny - 4 szt., Kopiarka cyfrowa - 2 szt., Stacja robocza - 1 szt., Monitor LCD - 1 szt., Komputer przenośny - 3 szt., Kamera cyfrowa full HD z lampą - 1 szt., Urządzenie bezpieczeństwa sieciowego - 1 szt., Szafa krosownicza - 1 szt., Router - 1 szt., Zarządzalny przełącznik 24 portowy PoE - 2 szt., Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt., Program antywirusowy 45 lic., Program do DPT - 1 szt., Program do obróbki dźwięku i filmów - 1 szt. 3. W zakres zamówienia dla ETAPU II - świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica wchodzi dostawa fabrycznie nowego sprzętu wyszczególnionego poniżej, wraz z jego montażem, montażem routerów modułowych z antenami zewnętrznymi WiFi/VPN z użyciem listw natynkowych wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej, podłączenia zestawów komputerowych przy użyciu listw zasilających antyprzepięciowych, oraz uruchomieniem i przetestowaniem sprzętu: Stacja robocza - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt., Monitor LCD - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt., Router z anteną zewnętrzną WiFi/VPN - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt., Laserowe urządzenie wielofunkcyjne - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt., Projektor multimedialny - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt., Ekran projekcyjny na statywie - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych produktów określają: Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej SIWZ oraz projekt umowy. 4. Wykaz świetlic wiejskich, do których Wykonawca dostarczy w/w sprzęt:świetlica wiejska - Szczytkowice, świetlica wiejska - Komorówko, świetlica wiejska - Biedaszków Wielki, świetlica wiejska - Biedaszków Mały, świetlica wiejska - Cerekwica, świetlica wiejska - Sulisławice, świetlica wiejska - Nowy Dwór, świetlica wiejska - Brzyków, świetlica wiejska - Głuchów Górny, świetlica wiejska - Skarszyn, świetlica wiejska - Taczów Mały, świetlica wiejska - Taczów Wielki, świetlica wiejska - Domanowice, świetlica wiejska - Rzepotowice, świetlica wiejska - Marcinowo, świetlica wiejska - Ligota Trzebnicka, świetlica wiejska - Skoroszów, świetlica wiejska - Ujeździec Wielki, świetlica wiejska - Ujeździec Mały, świetlica wiejska - Koniowo, świetlica wiejska - Jaźwiny, świetlica wiejska - Raszów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzebnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach