Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup materiałów i surowców do badań na potrzeby realizacji zadań badawczych 7.2., 1.4. oraz 3.6. w Projekcie BioMed oraz NanoMat

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 720 16 28 , fax. +48 71 720 16 29
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
  ul. Stabłowicka 147 147
  54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 720 16 28, fax. +48 71 720 16 29
  REGON: 02067163500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eitplus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup materiałów i surowców do badań na potrzeby realizacji zadań badawczych 7.2., 1.4. oraz 3.6. w Projekcie BioMed oraz NanoMat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i surowców do badań. Zakupy w ramach poszczególnych części zamówienia realizowane będą w sposób sukcesywny, w terminach określonych w Rozdziale 8 SIWZ oraz Wzorze umowy (Załącznik nr 4A, 4B, 4C do SIWZ) Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia opisano w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Podanie nazw pochodzenia w opisach w konkretnych przypadkach zamówień jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. Ilości określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 (od 5.1 do 5.17) do SIWZ są ilościami maksymalnymi, których Zamawiający nie zamierza przekroczyć w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach