Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych/eksploatacyjnych dla projektu Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym - 2 Zadania AC/BZP/47/2013

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3202182,3203145 , fax. 071 3202143
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3202182,3203145, fax. 071 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pwr.wroc.pl/index.dhtml
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych/eksploatacyjnych dla projektu Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym - 2 Zadania AC/BZP/47/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów biurowych/eksploatacyjnych dla projektu Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym obejmująca: Zadanie nr 1: Dostawa materiałów biurowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5a do SIWZ - Formularz cenowy. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4a do SIWZ. Zadanie nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjne do urządzeń drukujących Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5b do SIWZ - Formularz cenowy. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4b do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych była nie niższa niż oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, wytwarzanych przez producentów sprzętów. Wydajność jest rozumiana jako ilość stron wydrukowanych przy stopniu zaczernienia określonymi normami: ISO/IEC 19752 (dla tonerów do urządzeń monochromatycznych), ISO/IEC 19798 (dla tonerów do urządzeń kolorowych). Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w Załączniku nr 5b tonerów, charakteryzując je poprzez wskazanie np.: na konkretny wyrób, nazwy producenta, modelu, wydajności. Opis zaoferowanych tonerów nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego. Z opisu winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach, jakie wymaga Zamawiający lub lepszych parametrach, poprzez dokładne wskazanie wydajności tonerów. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar najwyższej jakości, fabrycznie nowy, kompatybilny z urządzeniami Zamawiającego, odpowiadający parametrom i rodzajowi wskazanymi w Załączniku nr 5b do SIWZ. Pod pojęciem fabrycznie nowy, Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. 1.2.Oferta złożona na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Ilości artykułów podane w opisie przedmiotu zamówienia - odpowiednio Załącznik nr 5 a-b do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Dostawy będą wyliczane przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.pwr.wroc.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach