Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska ogłasza przetarg

 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6422101 , fax. 014 6424233
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
  ul. Szarwarska 1 1
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 014 6422101, fax. 014 6424233
  REGON: 35054555300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego wraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego następujących fabrycznie nowych i nieużywanych, zapakowanych w oryginalne opakowania producenta następujących przedmiotów: a) komputer stacjonarny typu All-in-one - 10 sztuk, b) komputer przenośny - 2 sztuki, c) drukarka laserowa monochromatyczna A4 - 9 sztuk, d) router współpracujący z modemami telefonii komórkowej - 12 sztuk, e) karta SDHC o pojemności min. 8GB class 6 - 12 sztuk, f) listwa zasilająca - min. 5 gniazd z bolcem uziemiającym - 12 sztuk, g) przewody do sieci LAN RJ45 o długości 1m - 36 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach