Przetargi.pl
Zaplanowanie i realizacja kampanii wizerunkowo-promocyjnej dot. Funduszy Europejskich dla Małopolski

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4300394, 6303408,6303122 , fax. 012 6160144,6303126
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  ul. Basztowa 22 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4300394, 6303408,6303122, fax. 012 6160144,6303126
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.pl, www.fundusze.malopolska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaplanowanie i realizacja kampanii wizerunkowo-promocyjnej dot. Funduszy Europejskich dla Małopolski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie oraz realizacja kampanii wizerunkowo-promocyjnej dotyczącej Funduszy Europejskich dla Małopolski, dostępnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Efektem kampanii będzie stworzenie świadomości marki Fundusze Europejskie dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski to impuls dla nowoczesności - lepszego, łatwiejszego i wygodniejszego życia. Kampania będzie realizowana poprzez m.in. działania z zakresu ATL, BTL i PR. Kampania będzie trwała nie krócej niż 4 tygodnie. Zamawiający przewiduje przyznanie nagród dla Wykonawców, którzy w dialogu przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert - tj. zaproponowali koncepcję kampanii lub jej elementy, najbardziej spełniające potrzeby Zamawiającego, które następnie zostaną wykorzystane przy konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ. Zamawiający planuje przyznanie maksymalnie 5 nagród w kwotach: 40 tys. zł brutto, 20 tys. zł brutto, 10 tys. zł brutto, 9 tys. zł brutto i 6 tys. zł brutto, przy czym zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kwot poszczególnych nagród oraz ich ilości. Maksymalny budżet przewidziany na nagrody to 85 tys. zł brutto. Szacunkowa wartość zamówienia w części produkcja oraz realizacja: 570 tys. zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793414000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert (termin składania ofert zostanie podany w SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 8 000,00 zł słownie: osiem tysięcy złotych. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. II O. Kraków 24 1500 1487 1214 8002 2631 0000 z dopiskiem: Wpłata wadium - Zaplanowanie i realizacja kampanii wizerunkowo-promocyjnej dotyczącej Funduszy Europejskich dla Małopolski. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8.30 - 10.00 oraz w godzinach 13.00 - 15.00. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Efektywność kampanii
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach