Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa w roku szkolnym 2011/2012

Gmina Łabowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-336 Łabowa, Łabowa 38
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4711284 , fax. 018 4711266
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łabowa
  Łabowa 38 38
  33-336 Łabowa, woj. małopolskie
  tel. 018 4711284, fax. 018 4711266
  REGON: 00054560400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.labowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa w roku szkolnym 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przewozu uczniów z terenu gminy Łabowa do szkoły i ze szkoły tj. do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łabowej (Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum), Szkoły Podstawowej w Czaczowie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Szkoły Filialnej w Roztoce Wielkiej w roku szkolnym 2011/2012, w formie zakupu biletów miesięcznych w ilości 301szt. w tym : 294 sztuk dla uczniów i 7 szt. dla opiekunów uczniów w czasie przewozu, upoważniających do przejazdu w funkcjonującej komunikacji otwartej na XVI trasach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.labowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach