Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla pracowników OReg WAM Kraków

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4552140, 4552149, 4557402 , fax. 12 4554323
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Montelupich 3 3
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4552140, 4552149, 4557402, fax. 12 4554323
  REGON: 01126394600299
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla pracowników OReg WAM Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa bonów towarowych w formie papierowych talonów lub w formie elektronicznych kart płatniczych, o łącznej wartości 99 375,00 zł, dla pracowników Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Krakowie, w tym: Zamówienie podstawowe: dostawa pierwszej transzy bonów o łącznej wartości 48 875,00 zł, w nw. ilościach: talony - o nominale 100 zł - 488 szt. o nominale 50 zł - 1 szt. o nominale 20 zł - 1 szt. o nominale 5 zł - 1 szt. lub karty płatnicze - 98 szt. o limitach: 500 zł - 97 szt. 375 zł - 1 szt. Opcja: dostawa drugiej transzy bonów o łącznej wartości nie wyższej niż 50 500,00 zł. O skorzystaniu z powyższego prawa opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie nie później niż do dnia 27.12.2011 r. oraz określi ilość i nominały talonów / ilość i limity kart płatniczych. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, dopuszcza możliwość ponownego doładowania kart płatniczych, dostarczonych przez Wykonawcę w pierwszej transzy. Jeżeli Zamawiający nie złoży pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, Wykonawcy z tego powodu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Wykonawca może wybrać tylko jedną z form (talony lub karty płatnicze) dla wszystkich bonów. Bony muszą mieć termin ważności co najmniej do 31 grudnia 2012 r. Bony muszą mieć możliwość realizacji na terenie województwa małopolskiego. Transakcje dokonywane bonami towarowymi (talonami lub kartami) nie mogą być obciążone żadnymi opłatami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301630009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość placówek na terenie województwa małopolskiego, które przy realizacji bonów udzielają rabatu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach