Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.86.2016

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  ul. Św. Anny 12 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.86.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje: Komputery stacjonarne - 120 szt. Monitory LED - 70 szt. i został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ - specyfikacja sprzętu komputerowego - konfiguracja, parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo punktowane. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych i wsparcie techniczne producenta obejmujące użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi być oznakowana znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1645). Oferowany sprzęt musi być oznakowany znakiem ENERGY STAR i spełniać wymogi normy ENERGY STAR w odniesieniu do charakterystyki energetycznej oraz posiada wpis w internetowym katalogu dostępnym na stronie www.eu-energystar.org lub www.energystar.gov Monitory LED M1, M2 i M3 objęte niniejszym zamówieniem muszą spełniać wymogi normy TCO w odniesieniu do charakterystyki bezpieczeństwa i ergonomii pracy, dostępnej na stronie www.tcodevelopment.com. Podmiot wykonujący serwis gwarancyjny zaoferowanego sprzętu musi posiadać autoryzację producenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy serwis gwarancyjny będzie wykonywać Producent sprzętu. Zamawiający wymaga aby producent komputerów stacjonarnych A, B i (AIO) C posiadał certyfikat ISO 9001:2008 lub certyfikat PN-EN ISO 9001:2009. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (na pisemne zapotrzebowanie Zamawiającego przesłane faksem lub drogą elektroniczną) dostawy sprzętu do miejsca (tj. nazwy jednostki, organizacyjnej UJ CM, adresu i nr pokoju) wskazanego przez Zamawiającego w zapotrzebowaniu. Wykaz jednostek UJ CM, do których może być dostarczany przedmiot zamówienia, został załączony do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zapotrzebowania będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Przedmiotem zapotrzebowań będą: - komputery stacjonarne A lub B lub C - z monitory M1 lub M2 lub M3 lub - zestawy komputerowe składające się z komputera A lub B z monitorem M1 lub M2 lub M3 oznaczane w zapotrzebowaniu jako zestaw komputerowy A-M1, A-M2, A-M3 lub B-M1, B-M2, B-M3. Zamawiający zastrzega, że równocześnie ze złożeniem pisemnego zapotrzebowania Zamawiający każdorazowo wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o potwierdzenie prawa do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT. Uzyskane zaświadczenie Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy, celem wystawienia faktury z zerową stawką VAT. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zapotrzebowania (odpowiednio: faksem lub drogą mailową). Dostawy muszą być realizowane w terminie do 4 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiajacego faksem lub drogą elektroniczną zaświadczenia uprawniajacego do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT (dzień przesłania zaświadczenia). Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych (Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostawy muszą być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie modelu oferowanego sprzętu w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i zostanie zastąpiony innym o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem do wskazanych jednostek UJ CM. 2.Wniesienie do wskazanego pokoju i sprawdzenie kompletności dostawy w obecności użytkownika sprzętu. 3.Podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności użytkownika sprzętu i Zmawiającego (wzór protokołu dostawy - załącznik nr 7 do SIWZ). 4.Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim, oprogramowań instalacyjnych i systemowych na nośnikach CD-DVD oraz kart gwarancyjnych w wersji papierowej. 5.Udzielenie gwarancji jakości nie krótszej niż wskazana w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w formularzu ofertowym (pkt. 1.1). 6.Świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. nr 42 poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12 Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.86.2016 4. Oryginały dokumentów stwierdzających wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu, wykonawca winien złożyć w osobnej kopercie wraz ze składaną ofertą, a kserokopię dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, załączyć do oferty. 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium lub gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający będzie uważał za skuteczne zabezpieczenie wadium w pieniądzu tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164). 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach