Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego - pakiet II

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4434545 , fax. 18 4434545
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  ul. Staszica 1 1
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4434545, fax. 18 4434545
  REGON: 49186124000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz-ns.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego - pakiet II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zwanego dalej (sprzętem) o parametrach określonych w Arkuszu Kalkulacyjnym lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu Kalkulacyjnym. Uwaga w zakresie równoważności, w odniesieniu do parametru - przekątna ekranu, przekątna wyświetlacza dla monitorów, przekątna ekranu, wyświetlacza mieszcząca się w zakresie, przedziale określonym przez Zamawiającego w Arkuszu Kalkulacyjnym - w wymaganych minimalnych parametrach technicznych. 2.W skład zamówienia wchodzą:1) w zakresie części I: drukarka do przenośnego przyrządu do pomiaru chropowatości powierzchni; 2) w zakresie części II: Stacjonarny zestaw komputerowy; 3) w zakresie części III: Monitor komputerowy;4) w zakresie części IV: Laptop (ultrabook).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zp.pwsz-ns.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach