Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Armii Krajowej 7
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4484715
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  Armii Krajowej 7
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 77 4484715
  REGON: 532192677
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.nysa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego następującego sprzętu komputerowego:a) komputer All-in-One z myszką i klawiaturą wraz z oprogramowaniem systemowym – 8 sztuk,b) Komputer stacjonarny z monitorem, myszką i klawiaturą wraz z oprogramowaniem systemowym – 2 komplety.Wykonawca w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) powinien podać producenta, nazwy i symbole stosowanych komponentów/monitorów, jednoznacznie określające oferowany produkt.Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć: transport sprzętu komputerowego, jego rozładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, w pełni sprawny i funkcjonalny, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt i oprogramowanie dostarczane Zamawiającemu będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach