Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego i oprogramowania dla Gminy Jemielnica w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-133 Jemielnica, Strzelecka 67
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 23 500
 • Data zamieszczenia: 2023-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  Strzelecka 67
  47-133 Jemielnica, woj. opolskie
  tel. 77 46 23 500
  REGON: 531413231
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego i oprogramowania dla Gminy Jemielnica w ramach projektu Cyfrowa Gmina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Dostawa stacji roboczych, laptopów, monitorów oraz oprogramowania biurowego obejmuje dostawę:1) Stacje robocze (komputery stacjonarne z systemem operacyjnym) – 7 szt.2) Laptopy (notebooki) z systemem operacyjnym – 2 szt.3) Monitory typ A – 4 szt.4) Monitory typ B – 3 szt.5) Pakiet biurowy - 14 szt.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego i oprogramowania dla Gminy Jemielnica w ramach projektu Cyfrowa Gmina.2. Dostawa odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 przy obowiązkowym udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.4. Sprzęt musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.5. Jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.6. Zamówienie nie obejmuje części 3.7. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej bądź wszystkich części zamówienia. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone.Część 2: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego obejmuje dostawę:1) Serwer NAS – 1 szt.2) Serwerowy zasilacz awaryjny typ A – 1 szt.3) Serwerowy zasilacz awaryjny typ B – 1 szt. 4) Przełącznik sieciowy – 2 szt.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego i oprogramowania dla Gminy Jemielnica w ramach projektu Cyfrowa Gmina.2. Dostawa odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 przy obowiązkowym udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.4. Sprzęt musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.5. Jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.6. Zamówienie nie obejmuje części 3.7. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej bądź wszystkich części zamówienia. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone.UWAGA!!!! W SWZ CZĘŚĆ 3 JEST NUMEROWANA JAKO CZĘŚĆ 4!Część 4: Dostawa serwera z systemem operacyjnym obejmuje dostawę:1) Serwer z systemem operacyjnym – 1 szt.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego i oprogramowania dla Gminy Jemielnica w ramach projektu Cyfrowa Gmina.2. Dostawa odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 przy obowiązkowym udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.4. Sprzęt musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.5. Jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.6. Zamówienie nie obejmuje części 3.7. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej bądź wszystkich części zamówienia. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje należycie: co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż:a) dla części 1: 40 000,00 zł bruttob) dla części 2: 20 000,00 zł bruttoc) dla części 4: 20 000,00 zł bruttoUwaga: w przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie dostawy wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonawca dostarczył sprzęt komputerowy o wartości odpowiedniej dla każdej części.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach