Przetargi.pl
„Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy Zakładzie Komunalnym w Pokoju”

"Zakład Komunalny Pokój" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-034 Pokój, Sienkiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Zakład Komunalny Pokój" Sp. z o.o.
  Sienkiewicza
  46-034 Pokój, woj. opolskie
  REGON: 161607881
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy Zakładzie Komunalnym w Pokoju”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Pakiet nr 1: Pieczywo CPV 15811000-6. Zgodnie z formularzem asortymentowym. Dostawa pieczywa odbywać siębędzie od poniedziałku do soboty w godz. 04:45- 05:00, z wyjątkiem niedziel i świąt. Towar musi być dostarczonynastępnego dnia od daty złożenia zamówienia do Kuchni Centralnej w Pokoju w godzinach od 04:45- 05:00, do SzkołyPodstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jakuba Kani w Domaradzu 3, w dni szkolne, od poniedziałku do piątku, wgodzinach 06:30- 07:00, do Przedszkola Publicznego w Lubnowie ul. Szkolna 19, w dni szkolne, od poniedziałku do piątku,w godzinach od 06:30 do 07:30.Część II: Pakiet nr 2: Nabiał i produkty mleczarskie CPV 15500000-3. Zgodnie z formularzem asortymentowym.Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie co najmniej 2 razyw tygodniu w godzinach 05:00- 09:00 Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia.Część 3 Pakiet nr 5: Ryby świeże i mrożone CPV 15220000-6 Zgodnie z formularzem asortymentowym. Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony do 2 dni od daty złożenia zamówienia w godzinach 07:00- 13:00. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu.Część IV:Pakiet nr 6: Świeże owoce i warzywa CPV 1530000-1 Zgodnie z formularzem asortymentowym. Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie 3 razy w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00- 09:00. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówieniaCzęść V:Pakiet nr 8: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000-4 Zgodnie z formularzemasortymentowym.Dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi, produktów skrobiowych odbywać się będzie w zależności od bieżącychpotrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średniaczęstotliwość dostawy wynosi 2 raz w tygodniu w godzinach 07:00- 13:00.Część VI: Pakiet nr 9: Świeże jaja CPV 03142500-3 Zgodnie z formularzem asortymentowym.Dostawa świeżych jaj odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczonyw terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu w godzinach 07:00-13:00.Część VII: Pakiet nr 10: Wędliny CPV 15131130-5 Zgodnie z formularzem asortymentowym. Dostawa wędlin odbywać siębędzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony do 2 dni od daty złożeniazamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 2 razy w tygodniu w godzinach od 07:00 do 08:30.Część VIII: Pakiet 11 Mięso CPV 15110000-2 Zgodnie z formularzem asortymentowym.Dostawa mięsa i drobiu odbywać się będzie codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy. Świeżemięso i drób musi być dostarczone następnego dnia od daty złożenia zamówienia w godzinach 07:00- 08:00.Część IX: Pakiet 12 Drób CPV 15112000-6 Zgodnie z formularzem asortymentowym.Dostawa mięsa i drobiu odbywać się będzie codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy. Świeżemięso i drób musi być dostarczone następnego dnia od daty złożenia zamówienia w godzinach 07:00- 08:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach