Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”

Gmina Adamów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-412 Adamów, ul. Kleeberga
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 755 31 67 , fax. 25 755 31 67
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Adamów
  ul. Kleeberga 5
  21-412 Adamów, woj. lubelskie
  tel. 25 755 31 67, fax. 25 755 31 67
  REGON: 71158240500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://adamow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1 zamówienia – „Zakup i dostawa mebli w ramach Klubu Seniora w Adamowie” której zakres rzeczowy obejmuje: a)zakup i dostawę podłogi taneczno-scenicznej(rozwijanej i zwijanej według potrzeb) oraz składanych krzesełek, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b)posprzątanie sal, pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli, c)dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów część 2 zamówienia – „Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach Klubu Seniora w Adamowie” której zakres rzeczowy obejmuje: a)dostawę fabrycznie nowych, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych: - rzutnika – 1szt., - tabletów – 10 szt., - zestawu nagłośnieniowego – 1 kpl., - zestawu oświetleniowego – 1 kpl., - aparatów fotograficznych – 2 szt.; wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, złożeniem, skręceniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b)dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c)dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania – licencji na systemy operacyjne i pozostałe oprogramowanie (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność) d)szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania, e)dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach