Przetargi.pl
Dostawa substancji recepturowych oraz opakowań do leków

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa substancji recepturowych oraz opakowań do leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa substancji recepturowych oraz opakowań do leków. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowią 3 zadania. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w niniejszej SIWZ. 4. Za rozwiązanie równoważne (ofertę równoważną) Zamawiający będzie uważał środek posiadający identyczną substancję czynną, dawkę, postać farmaceutyczną, pojemność i sposób podawania jak lek określony przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań niż opisane w Załącznikach, wówczas należy tak przeliczyć ilość oferowanych opakowań, aby w efekcie możliwa była realizacja całości zamówienia. W razie konieczności należy zaokrąglić ilość zaproponowanych opakowań w górę. 6. Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 7. Wykonawca zapewnia oznakowanie produktu leczniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.02.2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz. U. 2015 poz. 1109). 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w składanej ofercie zawarł kod EAN oferowanego produktu leczniczego (jeżeli został nadany). 9. Zamawiający wymaga aby oferowane produkty lecznicze były zamieszczone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (tzw refundacyjnym) w zakresie finansowania programów lekowych i chemioterapii (jeżeli dotyczy). 10. W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z zapisów właściwego dla danego produktu instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7) oraz ust. 5 pkt 2) i pkt 5) ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiącego załącznik do decyzji o refundacji, Wykonawca zapewnia, że zaoferowane produkty pochodzą z kanału dystrybucyjnego podmiotu, na który decyzja refundacyjna została wydana – jeżeli zachodzą takie okoliczności. 11. Jeśli istnieje instrument dzielenia ryzyka to cena leku na fakturze zakupowej powinna to uwzględniać lub faktura korygująca przesyłana jednoczasowo z fakturą zakupu ostatecznie nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakupu – umożliwi to bieżące kodowanie świadczeń dla płatnika z uwzględnieniem właściwej wartości refundacyjnej – brak konieczności dokonywania późniejszych korekt a tym samym opóźnienia w uzyskaniu refundacji. BEZWZGLĘDNIE 12. Z uwagi na używane przez Szpital oprogramowanie informatyczne oraz przejrzystość w raportowaniu faktur do płatnika brak możliwości przyjmowania zbiorczych faktur korygujących – Faktura korygująca winna dotyczyć tylko jednej faktury zakupowej. BEZWZGLĘDNIE 13. Faktury zakupowe oraz faktury korygujące winny być dostarczane również w formie elektronicznej w formacie importowalnym do oprogramowania szpitalnego. OPCJONALNIE 14. W przypadku gdy Płatnik NFZ przestanie finansować świadczenie lekowe w danym zakresie, to Zamawiający zastrzega sobie nie zrealizowanie w całości umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek spełni Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem niniejszego postępowania tj. posiadający: - Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub inny dokument równoważny. - Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach