Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie 2 (dwóch) części: CZĘŚĆ NR 1: remont pomieszczeń w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Radziszewskiego 4 w Lublinie, CZĘŚĆ NR 2: remont pomieszczeń w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie

32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 181 536, , fax. 261 181 607
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
  Wojska Polskiego 2F
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 261 181 536, , fax. 261 181 607
  REGON: 61402337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie 2 (dwóch) części: CZĘŚĆ NR 1: remont pomieszczeń w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Radziszewskiego 4 w Lublinie, CZĘŚĆ NR 2: remont pomieszczeń w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są na roboty budowlane w zakresie 2 (dwóch) części: CZĘŚĆ NR 1: remont pomieszczeń w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Radziszewskiego 4 w Lublinie, CZĘŚĆ NR 2: remont pomieszczeń w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie. CZĘŚĆ nr 1: Remont pomieszczeń w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Radziszewskiego 4 w Lublinie. Zakres prac:  Roboty rozbiórkowe  Rozebranie okładzin ścian;  Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych, pcv oraz płytek na zaprawie cementowej;  Wykucie z muru ościeżnic stalowych i krat;  Demontaż umywalek;  Roboty budowlane  Montaż ścianek działowych płyt karton- gips;  Gruntowanie i dwukrotne malowanie;  Licowanie ścian płytkami;  Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej;  Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych;  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej;  Naprawa schodów zewnętrznych;  Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej;  Wstawienie krat okiennych stałych; Roboty sanitarne  Montaż i naprawa kanałów wentylacyjnych;  Naprawa sanitariatów Roboty elektryczne  Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  Demontaż istniejących instalacji  Montaż instalacji oświetlenia;  Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego;  Pomiary elektryczne; CZĘŚĆ nr 2: Remont pomieszczeń w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie. Zakres prac: Roboty rozbiórkowe  Rozbiórka istniejących podłóg (PCV, parkiet);  Wykucie z muru ościeżnic stalowych, drewnianych i krat okiennych;  Demontaż wentylatorów;  Rozbiórka części ścianek działowych;  Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych, spoczników;  Skucie ze ścian warstwy okładziny izolacyjnej z supremy  Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej Roboty budowlane  Naprawa dachu wraz z kominami;  Naprawa ścian fundamentowych wraz z izolacją;  Wykonanie opaski wokół budynku;  Wykonanie ścianek działowych;  Wykonanie nowych tynków;  Osadzanie ościeżnic;  Malowanie ścian i sufitów;  Sufity podwieszane;  Dostawa i montaż stolarki okiennej wraz z obróbkami blacharskimi;  Dostawa i montaż stolarki drzwiowej;  Naprawa i odtworzenie posadzek;  Ułożenie terakoty ;  Licowanie ścian płytkami z kamienia;  Montaż parapetów wewnętrznych. Roboty sanitarne  Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej;  Wykonanie przyłącza wodociągowego;  Wykonanie instalacja kanalizacyjnej (przyłącze)  Instalacja wodociągowa na zewnątrz budynku  Montaż armatury. Roboty elektryczne  Demontaż instalacji elektrycznej;  Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych;  Demontaż rozdzielnicy elektrycznej;  Montaż rozdzielnic;  Montaż złącza kablowego;  Dostawa i montaż infrastruktury kablowej  Montaż instalacji oświetlenia;  Dostawa i montaż sprzętu elektroinstalacyjnego;  Montaż instalacji odgromowej;  Pomiary elektryczne. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT określają: W zakresie CZĘŚCI NR 1 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Przedmiar robót– stanowiący Załącznik nr 1a do SIWZ W zakresie CZEŚCI NR 2 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Przedmiar robót– stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ 2. UWAGA: Ilekroć w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) lub tabeli przedmiaru robót pojawią się znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Wykonawca może zastosować produkt równoważny, który nie spowoduje zmian w istniejącej dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaproponowanego rozwiązania – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane równoważne rozwiązanie wymagań określonych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040- j. t.) - stosownie do postanowień art. 29 ust. 3a Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, na podstawie umowy o pracę, tj.: Dla części nr 1 i części nr 2 - rozbiórkowe i ogólnobudowlane; - murarskie; - malarskie; - hydrauliczne; - elektryczne 2) Wymóg nie dotyczy osób, których wskazania Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych budowlanych. 3) Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu Wykaz osób (według wzoru – załącznik do umowy) przewidzianych do realizacji zamówienia. Wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska, stanowisko, rodzaj umowy o pracę oraz okres na jaki została zawarta, rodzaj i datę ważności dokumentu tożsamości, serię i nr z podaniem organu wydającego dokument tożsamości. UWAGA: Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę nie dotyczy przypadku gdy: osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie spółki osobowej, będzie samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego, jak również osób, których Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych. 4) Wykonawca wykonujący roboty budowane własnymi siłami lub z udziałem Podwykonawcy zobowiązuje się przed podpisaniem umowy lub w terminie 7 dni od chwili powstania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć Zamawiającemu Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia poświadczający zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w pkt 1) czynności. 5) WYKAZ OSÓB - powinien zawierać: imiona i nazwiska, stanowisko, rodzaj umowy o pracę oraz okres na jaki została zawarta, rodzaj i datę ważności dokumentu tożsamości, serię i nr z podaniem organu wydającego dokument tożsamości. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 6) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. b) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodną z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2 Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nienałożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: W zakresie części nr 1:  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) W zakresie części nr 2:  4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta 00/100 złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/21/2020 – Remont pomieszczeń w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Radziszewskiego 4 w Lublinie – w zakresie Części nr 1/ Remont pomieszczeń w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie – w zakresie Części nr 2/ Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.06.2020 r. do godz.: 11.00. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców. 2. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów przy realizacji zamówienia publicznego: 1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia wskazujące na faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, w tym określające: a) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;b) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą – według wzoru Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach