Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i akcesori komputerowych

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Szpitalna 1
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 041 2531443 w. 290, 2530757
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 1 1
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  tel. 041 2531443 w. 290, 2530757
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i akcesori komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  drukarki, komputery, laptopy, nagrywarka CD, płyta główna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie powyższego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : ?Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich obowiązków, ?Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. ?Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ?Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane dokumenty lub oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu : 1.Dokumenty świadczące, że firma jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zawierający aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie o spełnieniu przez firmę wymagań ujętych w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3). Wykonawca zamieszkały poza terytorium RP Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że : - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o załączone do oferty powyższe dokumenty w systemie spełnia / nie spełnia. Dokumenty stanowiące ofertę : 1. formularz asortymentowy - załącznik nr 1 2. formularz ofertowy - załącznik nr 2 3. aktualna deklaracja zgodności CE producenta w formie papierowej (dla zestawów komputerowych, laptopa) - dla załącznika 1a i 2a w pakiecie nr 1 Zamawiający nie wymaga aby potwierdzeniem spełnienia tego warunku przez oferowane zestawy komputerowe były deklaracje zgodności wystawione oddzielnie na poszczególne urządzenia wchodzące w skład zestawów. Warunek ten zostanie spełniony poprzez dołączenie do oferty deklaracji zgodności, w której wymienione będą wszystkie te urządzenia lub - w przypadku deklaracji zgodności wystawionych wyłączenie na jednostkę centralną i monitor - poprzez dołączenie dodatkowego dokumentu producenta jednoznacznie potwierdzającego, że klawiatura i mysz stanowią integralną część oferowanej jednostki centralnej i w związku z tym pozostają objęte tą deklaracją. 4.oświadczenie o spełnianiu normy TCO 03 (dla oferowanych monitorów) Dokumenty wymienione w punkcie 3, 4, muszą być wystawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Powyższe załączniki mogą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z wpisem w rejestrze lub z załączonym na piśmie pełnomocnictwem)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach