Przetargi.pl
Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń z przeznaczeniem na Przedszkole w Niwiskach

Urząd Gminy Mokobody ogłasza przetarg

 • Adres: 08-124 Mokobody, Plac Chreptowicza 25
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 025 6411323
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mokobody
  Plac Chreptowicza 25 25
  08-124 Mokobody
  tel. 025 6411323
  REGON: 00053637300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokobody.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń z przeznaczeniem na Przedszkole w Niwiskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest niżej wymieniony zakres prac przewidzianych do wykonania w poszczególnych branżach : 2.1. Branża budowlana : W branży budowlanej zaplanowano następujący zakres prac remontowych : - Wykucie istniejącej stolarki drzwiowej - wymiana i poszerzenie otworów drzwiowych, dostawa i montaż drzwi p.poż - Roboty glazurnicze , szpachlowanie i malowanie emulsyjne ścian i sufitów, - Wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową z pcv - Wykonanie wylewki samopoziomującej i wykonanie nowej posadzki z wykładziny typu tarkiet, - Wykonanie metalowych schodów zewnętrznych - wyjście ewakuacyjne, - Wykonanie osłon grzejnikowych drewnianych - Wykonanie i montaż ścianek aluminiowych 2.2. Branża sanitarna : W branży sanitarnej zaplanowano następujący zakres prac remontowych : - Montaż wyposażenia w osprzęt sanitarny - umywalki, sedesy, spłuczki ustępowe, baterie, - Wykonanie podejść j instalacji wod-kan ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 2.500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia ich spełniania. 9.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a także przedłożyć wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków: 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty); Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty): a) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informację z KRK muszą złożyć odpowiednio: przedsiębiorca w przypadku osób fizycznych, wspólnik w przypadku spółek jawnych, partner lub członek zarządu w przypadku spółek partnerskich, komplementariusz w przypadku spółek komandytowych oraz spółek komandytowo akcyjnych, urzędujący członek organu zarządzającego w przypadku osób prawnych, c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy informacji o orzeczeniu przez sąd zakazu ubiegania się o zamówienie przez podmioty zbiorowe, wydanym na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary); Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) Wskazać do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby, stanowiące podstawowy personel kierowniczy i techniczny, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Ekspert 1 Kierownik budowy (branży sanitarnej) posiadający: co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy; w okresie ostatnich 3 lat wykazać się realizacją przynajmniej jednej inwestycji budynku o wartości nie mniejszej niż 100 tyś. zł.polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie posiadający uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociągowych , kanalizacyjnych i wentylacyjnych Ekspert 2 Kierownik robót konstrukcyjno budowlanych posiadający: co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach z zakresu konstrukcyjno budowlanego, w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót; posiadający uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej; Przez inwestycję zakończoną rozumie się inwestycję odebraną protokołem odbioru końcowego lub świadectwem wykonania. Wszyscy ww Eksperci muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. Ekspertów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW; dokumenty stwierdzające, że Eksperci: 1 i 2 posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) lub, jeżeli zostały wydane przed wejściem w życie ww ustawy Prawo Budowlane, powinny to być uprawnienia równoważne, w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, tzn.: kopie decyzji o przyznaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie zaświadczenia o przynależności ww. osoby do właściwej Izby samorządu zawodowego. b) w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonać: roboty budowlane polegające na wykonaniu przynajmniej jednej inwestycji budynku o wartości nie mniejszej niż 100 tyś. zł. tj. budowa, przebudowa lub remont W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz wykonanych zamówień (roboty budowlane) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w załączniku nr 4 do niniejszej IDW zostały wykonane należycie; 4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): posiadać środki finansowe w wysokości, co najmniej 100 tyś. PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 tyś. PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (ten lub Ci z Wykonawców, którzy w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia będą potwierdzać spełnienie tego warunku) zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których posiadają rachunek bankowy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości. 4) Złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego). Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.1.1).a), 9.1.2).a), 9.1.2).b) i 9.1.2).c): a) w pkt. 9.1.1).a), 9.1.2).a) i 9.1.2).c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (i) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (ii) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (iii) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; b) w pkt. 9.1.2)b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą; 2) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.1)a) (i) i (iii) oraz 9.2.1)b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.2.1)a) (ii) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis w pkt. 9.2.2) stosuje się odpowiednio. 2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 9.1 (za wyjątkiem wymienionych tam załączników, które muszą być złożone w oryginale) i pkt. 9.2 mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w punkcie 9.1, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo ekonomiczne, przyjmie kurs średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 u.p.z.p. Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (kluczowi specjaliści) z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane należycie. Aktualny odpis z właściwego rejestru aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokumenty określone w pkt 9.2 IDW Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 u.p.z.p.lub dokumenty określone w pkt 9.2 IDW Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 u.p.z.p. lub dokumenty określone w pkt 9.2 IDW Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. lub dokumenty określone w pkt 9.2 IDW Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS. lub dokumenty określone w pkt 9.2 IDW Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Informacja z banku określona w pkt. 9.1.4 b

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mokobody.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach