Przetargi.pl
Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Nadlesnictwie Lesko

Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, Łączki 8
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 013 4696460, 4696418
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach
  Łączki 8 8
  38-600 Lesko
  tel. 013 4696460, 4696418
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa-PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Nadlesnictwie Lesko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Nadleśnictwie Lesko, które służą do wywozu oraz składowania drewna. Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi: - usunięcie warstwy ziemi zalegającej na placach składowych - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszyw łamanych - ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych Istniejące składy znajdują się na terenie Nadleśnictwa Lesko. Dokładna lokalizacja została podana w załączniku nr 12 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz załączniku nr -12 opis przedmiotu zamówienia. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości: - 1000, 00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na pierwszą część zamówienia - 1000, 00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na drugą część zamówienia - 2000, 00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na trzecią część zamówienia - 2000, 00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na czwartą część zamówienia - 3000, 00 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na piątą część zamówienia 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego; Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić wadium: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddz. w Lesku, konto nr 48 2030 0045 1110 0000 0077 8830 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w oryginale w kasie w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.06.2016 r. do godz. 10:00, a ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Poręczenie, gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 27.06.2016 r. do godz. 10:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, wyznaczonym jako termin składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. b) Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy który, wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, c) Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach