Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kołomyi.

Urząd Gminy Rutki ogłasza przetarg

 • Adres: 18-312 Rutki, ul. 11 Listopada 7
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 086 2763161 , fax. 086 2763160
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Rutki
  ul. 11 Listopada 7 7
  18-312 Rutki
  tel. 086 2763161, fax. 086 2763160
  REGON: 00053696000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarutki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kołomyi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kołomyi,, obejmująca następujące roboty: 1) Docieplenie elewacji, stropodachów, wymiana stolarki drzwiowej wejściowej wraz z kolorystyką budynku w części dydaktycznej oraz stolarki drzwiowej wejściowej i części okiennej wraz z kolorystyką budynku szkoły podstawowej w części mieszkalnej. 2) Remont instalacji odgromowej po dotychczasowych trasach. 3) Montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 kW. 4) Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniężnej, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: BS Zambrów - Oddział Rutki-Kossaki nr 59 8775 0009 0020 0200 0710 0095. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-rutki.pbip.pl oraz www.gminarutki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach