Przetargi.pl
Kontynuacja remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu

Gmina Łubianka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-152 Łubianka, Al. Jana Pawła II 8
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 056 6788217
 • Data zamieszczenia: 2013-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łubianka
  Al. Jana Pawła II 8 8
  87-152 Łubianka
  tel. 056 6788217
  REGON: 00053975600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1 KNR 19-01 0701/07 - Skucie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z murów z cegły analogia R*2 m2 48,250 2 KNR 19-01 0703/01 - Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasy do 50cm na powierzchni gzymsów międzykondygnacyjnych m2 15,600 3 KNR 19-01 0703/01 - Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasy do 60cm na powierzchni gzymsów podokapowych m2 50,440 4 KNR 19-01 0703/02 - Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej z gzymsów nadokiennych szer. do 50cm m2 6,120 5 Kalkulacja indywidualna - Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej z głowic pilastrów arkady o powierzchni do 1,0m2 szt 6,000 6 KNR 4-01 0702/09 - Skucie pasów tynku o szerokości do 30cm z zaprawy cementowo-wapiennej z parapetów podokiennych m 10,500 7 Kalkulacja indywidualna - Wykonanie pomostów roboczych na dachu komplet 1,000 8 Kalkulacja indywidualna - Zabezpieczenie powierzchni dachu przed zabrudzeniem komplet 1,000 9 KNR 19-01 0706/01 - Oczyszczenie spoin analogia R*2 m2 48,250 10 KNR 19-01 0310/02 - Uzupełnienie i naprawa ścian o powierzchni do 3m2 z cegły budowlanej o grubości 1/2 cegły m2 3,500 11 KNR 0-23 2611/01 - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 48,250 12 KNR 19-01 0643/05 - Odgrzybianie dwukrotne metodą smarowania ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 m2 177,225 13 KNR 2-02 0923/01 - Spoinowanie ścian zaprawą analogia R*0,5 m2 48,250 14 KNR 19-01 0832/03 - Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową m2 78,000 15 Kalkulacja indywidualna - Mycie fasady myjką ciśnieniową m2 177,225 16 KNR 19-01 0825/03 - Wykonanie boni z zaprawy Fein Spachtel Schwepa m 235,000 17 KNR 19-01 0823/07 - Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm-gzyms międzykondygnacyjny m 15,600 18 KNR 19-01 0823/08 - Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm-gzyms międzykondygnacyjny m 15,600 x2 19 KNR 19-01 0823/07 - Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm-gzyms podokapowy m 50,440 20 KNR 19-01 0823/08 - Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm-gzyms podokapowy m 50,440 x4 21 KNR 19-01 0823/07 - Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm-gzymsy nad okienne m 6,120 22 KNR 19-01 0823/08 - Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm gzymsy nad okienne m 6,120 x2 23 Kalkulacja indywidualna - Tynki głowic pilastrów arkady o powierzchni do 1,0m2 szt 6,000 24 KNR 19-01 0819/05 - Zabezpieczenie parapetów okiennych zaprawą schwepa o szerokości w rozwinięciu do 30cm m 22,000 25 KNR 19-01 0314/01 - Naprawa uszkodzonej 1 cegły z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły miejsce 23,000 26 KNR 4-01 0704/02 - Wykonanie obrzutki z gotowej zaprawy Schwepa PT-5 m2 139,670 27 KNR 19-01 0811/03 - Wykonanie tynku z zaprawy czystowapiennej KP-1 Schwepa m2 48,250 28 KNR 19-01 0806/01 - Wykonanie tynku z zaprawy czystowapiennej KP-1 Schwepa-dopłata za pogrubienie o 1cm m2 48,250 29 Kalkulacja indywidualna - Odtworzenie elementów i detali architektonicznych komplet 2,000 30 KNR 2-02 1604/02 - Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m m2 739,650 31 Kalkulacja indywidualna - Dzierżawa rusztowania komplet 1,000 32 Kalkulacja indywidualna - Roboty porządkowe komplet 1,000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesiania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubianka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach