Przetargi.pl
Remontu elewacji pałacu w Wybczu - portal wejściowy oraz detale architektoniczne

Gmina Łubianka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-152 Łubianka, Al. Jana Pawła II 8
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 056 6788217
 • Data zamieszczenia: 2014-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łubianka
  Al. Jana Pawła II 8 8
  87-152 Łubianka
  tel. 056 6788217
  REGON: 00053975600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubianka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remontu elewacji pałacu w Wybczu - portal wejściowy oraz detale architektoniczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Remont elewacji pałacu 1 KNR 19-01 0832/03 Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową m2 20 2 KNR 4-01 0702/01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm m 74 3 TZKNBK VIt2 03/79 Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy m 37 4 TZKNBK VIt2 04/128 Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku szlachetnym m 37 5 KNR 4-01w 0717/03 Filcowanie istniejacych tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu analogia R*3 m2 105,75 6 KNR 4-01 0212/04 Rozbiórka betonowych parapetów m2 2,5 7 TZKNBK IX 01e5 Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.23.5 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ciągnięcie warsztatowe - interpolacja m 74,7 8 KNR 19-01 0819/04 Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm -gzyms podparapetowy m 74,4 9 TZKNBK IX 01e4 Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.18.3 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ciągnięcie warsztatowe - interpolacja - opaska okienna (wykonanie modelu formy na wózku) m 270,8 10 KNR 19-01 0819/03 Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm - opaska okienna m 270,8 11 TZKNBK IX 01e6 Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.do 25 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ciągnięcie warsztatowe - element naczółka - (wykonanie modelu formy na wózku) m 23,3 12 TZKNBK IX 01e6 Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.26 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ciągnięcie warsztatowe - ekstrapolacja - element naczólka - (wykonanie modelu formy na wózku) m 23,3 13 TZKNBK IX 01e4 Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.18.3 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ciągnięcie warsztatowe - interpolacja - element naczólka - (wykonanie modelu formy na wózku) m 23,3 14 KNR 19-01 0819/07 Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - naczółki nadokienne m 23,3 15 KNR 19-01 0819/08 Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - naczółki nadokienne m 23,3x5 16 TZKNBK IX 01e6 Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.40 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ciągnięcie warsztatowe - ekstrapolacja - (wykonanie modelu formy na wózku) gzyms cokołu m 97,4x2 17 KNR 19-01 0819/07 Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - gzyms cokołu m 97,4 18 KNR 19-01 0819/08 Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms cokołu m 97,4x2,1 19 TZKNBK IX 01e6 Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.47 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ciągnięcie warsztatowe - ekstrapolacja - (wykonanie modelu formy na wózku) kanelowane półkolumny m 20x1,5 20 KNR 19-01 0819/07 Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - Kanelowane połkolumny m 20 21 KNR 19-01 0819/08 Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - kanelowane połkolumny m 20x1,7 22 KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 mob kpl 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubianka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach