Przetargi.pl
Budowa infrastruktury podziemnej (sieci kanalizacji sanitarnej) w rejonie ulic Dolna-Ametystowa w Poznaniu - etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot i projekt budowlano - wykonawczy.

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ulicy Dolna i Granatowa, Ametystowa ogłasza przetarg

 • Adres: 61-601 Poznań, ul. Naramowicka 310
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0-61 8227209, 506432660 , fax. 0-61 8227209
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ulicy Dolna i Granatowa, Ametystowa
  ul. Naramowicka 310 310
  61-601 Poznań
  tel. 0-61 8227209, 506432660, fax. 0-61 8227209
  REGON: 30023234000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolna-jaspisowa.odziemski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury podziemnej (sieci kanalizacji sanitarnej) w rejonie ulic Dolna-Ametystowa w Poznaniu - etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot i projekt budowlano - wykonawczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa infrastruktury podziemnej (sieci kanalizacji sanitarnej) w rejonie ulic Dolna-Ametystowa w Poznaniu - etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot i projekt budowlano - wykonawczy. 45.23.24.10-9 45.23.24.23-3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o wartości każdej z robót, równej co najmniej 1000 000,00 PLN; - wykażą, że dysponują lub będą dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacji sanitarnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, która jest wpisana na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy - załącznik nr 1; B. wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy kosztorys ofertowy sporządzony wg. przedmiaru robót (metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej) wraz z wyszczególnieniem czynników cenotwórczych tj. stawki za roboczogodzinę, zestawieniem ilościowo - cenowym wszystkich materiałów, sprzętu, zysku - załącznik nr 2; W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: C. podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie zawarto w formularzu ofertowym - załącznik nr 1) - w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wymagania wynikające z art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych; D. oryginał lub poświadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt. 6 pkkt. a; E. oryginał lub poświadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt. 6 pkkt. d; F. oryginał lub poświadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt. 6 pkkt. d; G. oryginał lub poświadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt. 6 pkkt. d; H. oryginał lub poświadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt. 6 pkkt. d; W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów I. wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy załącznik nr 7 - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (w przypadku Wykonawców, którzy przedstawią wartości robót w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu) - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt. 6 pkkt. b myślnik 1; J. oryginał lub poświadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane z załącznika nr 7 zostały wykonane należycie - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt. 6 pkkt. b myślnik 1; K. oryginał lub poświadczona przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia uprawnień do kierowania robotami, w specjalności instalacji sanitarnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (aktualny wpis oznacza ważny na dzień składania ofert) - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt. 6 pkkt. b myślnik 2; Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji wymagane jest załączenie dokumentu lub jego poświadczonej kserokopii uprawniającego do składania podpisów w imieniu składającego ofertę. Dokumenty, o których mowa w ppkt A, C, D, E, F, G, H, I, J, K będą podstawą do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7 C, D, F, G, H, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7 G, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. 3. Dokumenty, o których mowa w powyższej informacji pkt.1a, 1c oraz pkt.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty wymienione w pkt.1.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których w powyższej informacji pkt 1. oraz w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z datą wystawienia. Wymagania ww. pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Dokument lub dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca winien spełnić następujące wymagania: - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, - Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. - podmioty tworzące konsorcjum składają oddzielnie dokument wymieniony w pkt C, D, E, F, G, H, I, J, K przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego konsorcjanta, w przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunku określonego w pkt 6 ppkt. b myślnik 1 i 2; - Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako najkorzystniejszą, - w odniesieniu do pozostałych dokumentów z pkt 7 SIWZ konsorcjum może złożyć wspólny dokument, - wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolna-jaspisowa.odziemski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach