Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 442 872 , fax. 756 442 872
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
  ul. Szpitalna 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 756 442 872, fax. 756 442 872
  REGON: 23082648900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.powiatlwowecki.pl bip.powiatlwowecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1000 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg, w ilości 1000 ton. Dostawa transportem wykonawcy pojazdami o ładowności 15-30 ton, sukcesywnie (partiami) po zgłoszeniu zapotrzebowania. Miejsce dostawy - bazy magazynowe na terenie powiatu lwóweckiego (Bystrzyca, Krobica, Rębiszów, Lubomierz, Lwówek Śląski). Wymagania dot. składu chemicznego soli wg normy PN-86/C-84081/02, tj.: zawartość chlorku sodu NaCl - nie mniej niż 90%; zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - 8% maksymalnie; zawartość wody - 3% maksymalnie; zawartość antyzbrylacza - 20 mg/kg; klasa ziarnowa soli: 1÷6 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6 mm maksymalnie 10%, a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1 mm maksymalnie 20%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach