Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7411541 w. 39, , fax. 757 411 541
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
  ul. Nadbrzeżna 5a
  58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7411541 w. 39, , fax. 757 411 541
  REGON: 23044331100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanikom.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej, kamiennej, niezbrylającej się, do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej w ilości: 850 ton – dostawy sukcesywne do 30.11.2019 r. oraz 350 ton – dostawy sukcesywne w okresie od 02.01.2020 r. do 15.03.2020 r. 2. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego i zamówienia opcjonalnego. Zamówienie podstawowe obejmuje gwarantowaną ilość soli (850 ton), przewidzianą do dostawy do 30.11.2019 r. W ramach zamówienia opcjonalnego, Zamawiający może zlecić dostawę dodatkowej ilości soli w okresie od 02.01.2020 r. do 15.03.2020 r. Maksymalna ilość soli w ramach zamówienia opcjonalnego wynosi 350 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (...), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) W sytuacji określonej w pkt I, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Jeżeli wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich: a) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) u.p.z.p. b) spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p. zobowiązany jest zamieścić w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.2 Części I SIWZ informacje o tych podmiotach. 3) Jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert wykaże samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów) powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. II. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1. ppkt 4) Części I SIWZ w zakresie wymaganym od Wykonawcy. III. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach