Przetargi.pl
Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina - ETAP III

Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7468129, 7468277 , fax. 767 468 287
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie
  ul. Kilińskiego 10
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7468129, 7468277, fax. 767 468 287
  REGON: 39064753500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina - ETAP III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina – ETAP III. Zakres rzeczowy i ilościowy prac przewidzianych do wykonywania został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej OPZ. W ramach dotychczasowych prac powstał system monitoringu, w skład którego wchodzi serwerownia, stanowiska obsługi oraz 36 punktów kamerowych, w których zainstalowano 151 kamer. Dla III Etapu budowy Zamawiający posiada dokumentacje projektowe stanowiące załączniki do SIWZ, na które powołano się w OPZ, w szczególności są to Projekty Wykonawcze dla I, II i III etapu budowy systemu monitoringu. Zakres prac do realizacji w ramach poszczególnych dokumentacji projektowych, określony jest w OPZ. Dokument OPZ jest nadrzędny dla określenia zakresu i wszystkich określonych w nim rozwiązań projektowych, materiałowych i funkcjonalnych w stosunku do zapisów w poszczególnych Projektach Wykonawczych. W przypadku wszelkich wątpliwości należy uznać za konieczne do realizacji rozwiązania, zakresy i konieczność spełniania parametrów technicznych i jakościowych przez wyroby budowlane określone w OPZ. W OPZ określono również sposób przeprowadzenia czynności „poligonowych” w ramach odbioru. Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego zamówienia przewidziano do realizacji część zakresu z Etapu I, część zakresu z Etapu II i część zakresu z Etapu III, tj.: I/ Budowa następujących punktów kamerowych: I.1. PK 54 Małomicka/Malinowskiego I.2. PK 77 Małomicka (Rozjazd) I.3. PK 55 Szkolna/Mickiewicza I.4. PK 57 Armii Krajowej – Składowa I.5. PK 64 Mickiewicza w rejonie GM nr 5 I.6. PK 58 Kamienna Reymonta I.7. PK 59 PK 61 PK 67 w ciągu pieszo-rowerowym Gwarków Sztukowskiego Budowniczych LGOM I.8. PK 65 Wyszyńskiego/Leśna I.9. PK 68 Odrodzenia Traugutta I.10. PK 75 Budynek Szkoły ZS nr 3 I.11. PK 50 Małomicka 55 I.12. PK 48 Mickiewicza deptak i Cedyńska I.13. PK 34 Jana Pawła II (wyjazd na Oborę) I.14. PK 13 Rondo Bolesławiecka I.15. PK 33 Granitowa I.16. PK Łukasiewicza II/ Prace w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie w zakresie wyposażenia, zakupu licencji oraz prac związanych z uruchomieniem nowych punktów kamerowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium musi zostać wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składane zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp; 2) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia - (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach