Przetargi.pl
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Polnej w Bystrzycy Kłodzkiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Młynarska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 811740 , fax. 74 811 41 26
 • Data zamieszczenia: 2021-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej
  Młynarska 4
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 74 811740, fax. 74 811 41 26
  REGON: 02079398200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikbystrzyca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Polnej w Bystrzycy Kłodzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Polnej w Bystrzycy Kłodzkiej” jest budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka w ul. Polnej. Zadania należy wykonać i zakończyć w takim terminie, aby możliwe było zrealizowanie projektu gminy Bystrzyca kłodzka pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 119715D, 119684D wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej”. Zadanie przebudowy drogi dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - termin zakończenia rzeczowego zadania przypada na koniec maja 2021 r. Teren objęty inwestycją leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka w obrębie geodezyjnym Centrum. Obejmuje działki prywatne, działki gminne, ciągi komunikacyjne/drogi w zarządzie Gminy.W ramach zadania zaprojektowano i należy wykonać: 1) kanalizację grawitacyjną sanitarną, która odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych zabudową istniejącą oraz odprowadzać je do istniejącej kanalizacji komunalnej w Bystrzycy Kłodzkiej, a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków; ważne informacje techniczne dla sieci kanalizacyjnej: ø160, ø200 długość ok. 380 m, 28 studzienek, 2)kanalizację grawitacyjną deszczową ø400 i ø200, która odbierać będzie wody deszczowe z drogi i z sąsiednich działek, a następnie odprowadzać je do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego; w ramach zadania należy odcinek ok. 310 m przebudować (stary kolektor rozebrać i usunąć), na kanalizacji zabudować 17 studzienek (w tym 9 szt. z wpustami) i 6 szt. wpustów ulicznych, 3)wodociąg o średnicy ø160 – ok. 270 m i ø110 – ok. 15 m, z zabudowanymi 3 szt. hydrantami, wodociąg zostanie połączony z siecią w ul. Strażackiej, wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny, a na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Dodatkowo, należy uwzględnić również, że wykopy wykonywane będą w gruncie kat. III – VI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach