Przetargi.pl
„Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Szafirowej w Dobrzykowicach, gm. Czernica.”

Gmina Czernica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 726 57 00 , fax. 71 726 57 00
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czernica
  ul. Kolejowa 3
  55-003 Czernica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 726 57 00, fax. 71 726 57 00
  REGON: 93193498600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.czernica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Szafirowej w Dobrzykowicach, gm. Czernica.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są kompletne roboty budowlane związane z zadaniem pn.: „Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Szafirowej w Dobrzykowicach, gm. Czernica.” 2. Podstawowy zakres robót obejmuje: - budowę sieci wodociągowej De225 PEHD PE100 SDR 17(PN10) o dł. L=253,6 mb, - budowę sieci wodociągowej De110 PEHD PE100 SDR 17(PN10) o dł. L=221,7 mb, - budowę sieci wodociągowej De90 PEHD PE100 SDR 17(PN10) o dł. L=1,0 mb, - zamontowanie zasuw sieciowych: DN200 – szt. 1; DN100 – szt. 4; DN80 – szt. 1, - zamontowanie hydrantu pożarowego DN80 nadziemnego – szt. 1, - odtworzenie nawierzchni dróg - wg uzgodnień z administratorami dróg, - wykonanie przewiertów sterowanych o łącznej dł. 30,7m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ). 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach