Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki z/s 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 4.

Powiat Milicki ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 38
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3840704 , fax. 71 3840704
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Milicki
  ul. Wojska Polskiego 38 38
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3840704, fax. 71 3840704
  REGON: 93193467300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.milicz-powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki z/s 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 4.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego, nowego osobowego mikrobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich, wyprodukowanego w roku 2015. 2. Przedmiot dostawy winien posiadać następujące cechy: a) Nadwozie typu: Kombi przeszklone ze wszystkich stron b) Napęd - oś przednia c) Pojemność silnika od 1950cm3 do2500 cm3 d) Fabryczna moc silnika min 102 KM e) Moment obrotowy min.200 Nm f) Emisja dwutlenku węgla w cyklu łączonym max 250 g/km g) Norma ekologiczna - EURO 5 h) Typ paliwa: ON i) Skrzynia biegów manualna min 5 biegów j) Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h w czasie poniżej 19 sek k) Liczba miejsc: 9 l) Masa pojazdu gotowego do jazdy: max 3500 kg m) Długość min 5150 mm n) Rozstaw osi min. 3300 mm o) Ładowność: min.900 kg p) Wielkość prześwitu min.180 mm 3. Wymagane wyposażenie: a) Wyposażenie układu hamulcowego pojazdu w system ABS lub równoważny b) Wyposażenie w układ wspomagania nagłego hamowania c) Wyposażenie pojazdu w system stabilizacji toru jazdy np. ESP lub równoważny d) Wyposażenie pojazdu w czołowe poduszki powietrzne kierowcy pasażera (pasażerów) pierwszego rzędu e) Wyposażenie pojazdu w system umożliwiający blokowanie drzwi bocznych (tylnych) i drzwi tylnych, kierowcy oraz automatyczną blokadę drzwi podczas jazdy f) Wyposażenie w immobiliser g) Wyposażenie drzwi przednich pojazdu w elektryczne regulowane szyby h) Okna w przedziale pasażerskim otwierane po obu stronach i) Wyposażenie pojazdu w elektrycznie regulowane lusterka boczne, lusterko wsteczne wewnętrzne j) Wyposażenie pojazdu w komplet opon zimowych + felgi k) Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, fartuchy przeciw błotne l) Wyposażenie pojazdu w pełnowymiarowe koło zapasowe m) Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy n) Trzecie światło STOP o) Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej p) Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem 4. Wyposażenie specjalne: a) Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane, wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe b) Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa c) Uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych przestrzeni pasażerskiej d) Oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym ( oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych) 5. Inne: a) Załączone do oferowanego pojazdu: świadectwo homologacji samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, instrukcja obsługi, książka serwisowa oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu b) Wszystkie pozycje w języku polskim 6. Gwarancja: a) Podzespoły min 2 lata lub 100000 km, b) Powłoki lakiernicze min 3 lata, c) Perforacja blach nadwozia min 8 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Wadium może być wnoszone w następujących formach: -w pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego), -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -w gwarancjach bankowych, -w gwarancjach ubezpieczeniowych, -w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego: nr 519582 0000 2000 0000 0550 0012 z dopiskiem: Dostawa samochodu osobowego dla ZS w Miliczu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Emisja CO2
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.milicz-powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach