Przetargi.pl
dostawa testów diagnostycznych do metody ELISA nr sprawy: ZP.272.2.2015

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3283041 , fax. 071 3283041 w. 250
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77 73/77
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3283041, fax. 071 3283041 w. 250
  REGON: 00029165800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wssewroclaw.pis.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa testów diagnostycznych do metody ELISA nr sprawy: ZP.272.2.2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych do metody ELISA. szczegółowy wykaz testów zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy każdorazowo zamawianych testów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wssewroclaw.pis.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach