Przetargi.pl
DOSTAWA RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I JAŁOWYCH NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Tczewskie S. A. ogłasza przetarg

 • Adres: 83110 Tczew, ul. 30 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 776 635 , fax. 585 313 830
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Tczewskie S. A.
  ul. 30 Stycznia
  83110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 587 776 635, fax. 585 313 830
  REGON: 22062068900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaletczewskiesa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZAKŁAD LECZNICZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I JAŁOWYCH NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I JAŁOWYCH NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”. Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 2 pakiety Pakiet nr 1 – Rękawice niejałowe. Kod CPV: 33141420-0 Rękawice chirurgiczne Pakiet nr 2 – Rękawice jałowe Kod CPV: 33141420-0 Rękawice chirurgiczne Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała ofertę, nie wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może mieć następujące formy: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 1.2. A) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) B) W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / Upoważnienie należy załączyć do oferty. C) Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyżej, pełnomocnika/ lidera. D) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej). E) Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takowe było wymagane). F) Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. G) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. H) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokument o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.2 SIWZ, na zasadach opisanych w tym punkcie. 1.3.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 1.3.2 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do pisemnego wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 1.3.3. Inne dokumenty składane obligatoryjnie przez Wykonawcę wraz z ofertą: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ b) Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 1.4. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 1.5. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 1.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 1.7. A) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. B) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę min. firm Podwykonawców – zgodnie z wymogami w załączniku nr 1 do SIWZ. C) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach