Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80858 Gdańsk, ul. Wałowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 301 74 63/64 , fax. 58 301 83 66
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Archiwum Państwowe w Gdańsku
  ul. Wałowa 5
  80858 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 301 74 63/64, fax. 58 301 83 66
  REGON: 105700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.ap.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Archiwum Państwoe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób i mienia, monitorowanie budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku Wałowej 5, budynku Oddziału Archiwum w Gdyni przy ul. Handlowej 11, budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku przy ul. Polanki 124a świadczona przez Wykonawcę posiadającego koncesje wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (Dz.U.2017.2213 j.t. ze zmianami), oraz posiadającego status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony (SUFO), zgodnie z Planem Ochrony uzgodnionym z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję (wraz ze wszystkimi zmianami) w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2017.2213 j.t. ze zm.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez każdego wykonawcę odrębnie (każdego członka konsorcjum).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych na potwierdzenie, że nie podlegają wykluczeniu.- są wymienione w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach