Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1907G polegającej na przebudowie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Mokre Łąki

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6810715 , fax. 58 6811522
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
  ul. Gdańska 26
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 6810715, fax. 58 6811522
  REGON: 19168725300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.kartuzy.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1907G polegającej na przebudowie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Mokre Łąki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1907G polegająca na przebudowie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Mokre Łąki. W ramach opracowania przewidziano przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, która polegać będzie na budowie dodatkowego pasa skrętu w lewo oraz przebudowy istniejących Zatok autobusowych a także wykonanie chodników. Planowana inwestycja znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, gminie Kartuzy. DANE TECHNICZNE DROGI POWIATOWEJ Przebudowa skrzyżowania 1. Klasa drogi: L 2. Szerokość pasa ruchu: 3.0 m 3. Szerokość chodników: 1.5 - 2.0 m 4. Szerokość pobocza: 0.3 m – za chodnikiem, 0.75m – przy jezdni 5. spadek poprzeczny daszkowy - 2% 6. Kategoria ruchu KR2 STAN ISTNIEJĄCY. W stanie istniejącym w miejscu przebudowy skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1907G z drogą gminną (kierunek Łapalice) jest skrzyżowaniem zwykłym, o bardzo złym stanie nawierzchni. Brak dojść dla pieszych oraz lokalizacja zatoki zachodniej przed skrzyżowaniem, negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. STAN PROJEKTOWANY. Zakres robót do wykonania przedstawiono na rysunku planu zagospodarowania terenu (rys. nr PZT.02). Istniejące skrzyżowanie z drogą gminną przewidziano do przebudowy, w zakres której wchodzi budowa dodatkowego pasa do skrętu w lewo wraz z wyspą zamykającą przez którą projektuje się przejście dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych wraz ze zmianą lokalizacji jednej z nich, przebudowa (wydłużenie) istniejącego przepustu kamiennego, a także budowa ciągów pieszych w celu skomunikowania ruchu pieszego po obu stronach drogi. Dodatkowo, istniejąca wiata betonowa przy przenoszonej zatoce, przewidziana została do likwidacji. Chodnik po stronie prawej na pierwszych ok.110m posiada szerokość 1.5m (prowadzi do trzech nieruchomości zabudowanych), pozostałe projektowane chodniki mają 2.0m. Projektowana przebudowa w km 0+242.47 krzyżuje się z istniejącym przepustem kamiennym, który wymagać będzie wydłużenia. Projektowana przebudowa przepustu stanowi odrębny tom II dokumentacji.- MOSTY !!! W miejscu przecięcia projektowanej drogi z przepustem, z racji konieczności zastosowania bariery ochronnej ze względu na przepust, przewidziano poszerzenie chodnika do 2.5m. Za chodnikiem przewidziano poręcz ochronną U-12 ocynkowaną (nie malowaną). Bezpośrednio przed przepustem znajduje się rów melioracji szczegółowej, który na odcinku ok. 20m zostanie przebudowany w związku z dobudową chodnika po stronie prawej. Istniejące na omawianym odcinku drogi zjazdy zostały przewidziane do przebudowy. Droga gminna w kierunku Łapalic przewidziana jest również do przebudowy, zgodnie z opracowywaną na zlecenie Gminy Kartuzy dokumentacją. Styk opracowań projektowych przewidziano na granicy pasów drogowych i został on ustalony i skoordynowany pomiędzy wykonawcami obydwu dokumentacji. Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych- załącznik nr 6 do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku. Na podstawie badań podłoża gruntowego projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. UWAGA!!! Przewidziano zmianę konstrukcji nawierzchni chodników na bitumiczną: Beton Asfaltowy 2x3cm (w projekcie: Konstrukcję chodników stanowi nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3) W obszarze przebudowy skrzyżowania w zakresie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej przewidziano nakładkę bitumiczną w dwóch warstwach – ścieralnej gr. 4cm oraz wiążącej gr. 4cm. Konstrukcję poszerzenia drogi powiatowej stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna i wiążąca) na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 . Na podstawie badań gruntu podłoże zaklasyfikowano do kategorii G4. Podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1 np. poprzez podbudowę z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 i grubości 20cm. (warstwa stabilizacji stanowi wzmocnienie podłoża gruntowego i nie przewiduje się dodatkowej warstwy wzmocnienia podłoża). Przed ułożeniem poniższych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, należy sprawdzić, czy w gruncie rodzimym nie zalegają warstwy gruntów mineralnych i nienośnych, a w przypadku ich wykrycia należy dokonać wymiany tego gruntu na grunt niewysadzinowy, dobrze zagęszczalny. Przed przystąpieniem do prac związanych z wbudowywaniem poszczególnych warstw konstrukcji, należy zbadać wtórny moduł odkształcenia oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu rodzimego, i jeżeli są mniejsze niż 80 MPa (wtórny moduł odkształcenia) oraz 0,97 (wskaźnik zagęszczenia) należy dogęścić grunt tak, aby wskazany współczynnik uzyskać. Dla warstwy gruntu stabilizowanego (bądź wzmocnionego w inny sposób) uzyskać powinno się odpowiednio 100 MPa oraz Is=0,98. W przypadku nie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika, należy skontaktować się z biurem projektowym w celu uszczegółowienia konstrukcji nawierzchni. Przyjęto następującą konstrukcję chodników: 6 cm – Beton Asfaltowy 2x3cm (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego AC8S) 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni poszerzenia jezdni: 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 8 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym C5/6 Przyjęto następującą konstrukcję nakładki bitumicznej: 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni dla zatoki autobusowej: 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 20 cm - podbudowa z betonu cementowego C16/20 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów: 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni dla wyspy zamykającej: 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 Podane grubości warstw podano po ich zagęszczeniu. UWAGI: 1. Prace ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Po zakończeniu prac Wykonawca musi uporządkować teren budowy. 3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca. 9. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiarach robót i specyfikacji technicznej nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia. 10. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót. 11. Wybrany Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy – uproszczony wg przedmiaru robót. 12. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr: 1a do SWIZ, który stanowi komplet dokumentacji technicznej. 13. Przedmiar robót ujęty został w SIWZ ROZDZIAŁ V Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, lecz nie później niż do dnia 28.01.2019 r. do godz. 11:00. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 59 1020 1866 0000 1102 0002 6989, z podaniem tytułu „Wadium - przetarg nieograniczony pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1907G polegająca na przebudowie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Mokre Łąki” UWAGA: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 5. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a do oferty - wymóg porządkowy, należy załączyć opisaną zgodnie z pkt 4 kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt 2, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w osobnej opisanej kopercie (kopertę wadium spiąć z kopertą oferta), natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 7. Wadium składane w formie określonej w pkt 6 musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium wniesionym w formie niepieniężnej albo zostanie przedłużony przez Wykonawcę albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 8. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego, w treści tych gwarancji i poręczeń nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego. 16. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach oraz na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ(jeśli dotyczy), dowód (potwierdzenie) wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach