Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni przedmiotowych

GMINA KRZCZONÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-110 Krzczonów, Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079 , fax. +48(81)5664079
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KRZCZONÓW
  Spokojna 7
  23-110 Krzczonów, woj. lubelskie
  tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079, fax. +48(81)5664079
  REGON: 431019655
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni przedmiotowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ) wraz z usługą wniesienia i ich montażu we wskazanych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie. Oferowane pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksploatowane (np. na wystawach lub imprezach targowych), sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, wolne od wad oraz obciążeń prawami osób trzecich, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą, a także muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszególnione w opisie przedmiotu zamówienia: - nie mogą nosić śladów użytkowania, - są dopuszczone do użytkowania w placówkach oświatowych, - posiadają niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania (sporządzone w języku polskim), - komplety sprzętów danego rodzaju pochodzą od jednego dostawcy, - pomoce dydaktyczne jednego rodzaju pochodzą od tego samego producenta. Zamówienie obejmuje następujące zadania i ilości sprzętu realizowane w ramach jednego projektu: Nazwa zadania Nr poz. w projekcie liczba sztuk - nazwa zamawianego sprzętu Zadanie 4 - "To lubię - zobaczyć matematykę w przyrodzie" - zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające zdolności oraz dydaktyczno-wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej 79 18 szt. - lupa 80 16 szt. - lornetka 81 8 szt. - mikroskop optyczny 82 2 zes - zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody 83 4 zes - zestaw preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne 84 2 zes - zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka 85 1 zes - zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki zmienione chorobowo 86 12 szt. - taśma miernicza 87 12 szt. - stoper 88 1 szt. - termometr z sondą 89 1 szt. - waga do 5 kg 90 6 szt. - termometr laboratoryjny 91 8 szt. - termometr zaokienny 92 8 szt. - waga szalkowa z odważnikami 93 20 szt. - kompas 94 9 szt. - deszczomierz do osadzania 95 3 szt. - wiatromierz elektroniczny 96 6 szt. - barometr mechaniczny 97 8 kom - zestaw przewodów elektrycznych 98 20 szt. - baterie płaskie 4,5V 99 8 szt. - baterie płaskie 9V 100 8 zes - magnesy sztabkowe 101 8 zes - magnesy biurowe (ferromagnetyczne) 102 4 zes - klocki kolorowe 103 8 zes - klocki różne kształty 104 8 szt. - stetoskop 105 2 szt. - globus fizyczny duży 106 8 szt. - globus konturowy podświetlany 111 4 szt. - przewodnik Las 119 1 szt. - czajnik elektryczny z regulacją temperatury 120 1 szt. - ładowarka do baterii 121 1 szt. - pompka do balonów 123 8 szt. - wiadro 124 2 szt. - kuweta 137 4 zes - PAKIET EDUKACYJNY DO OBSERWACJI Zadanie 5 - Jak poczuć chemię do nauk przyrodniczych - zajęcia pozalekcyjne z chemii i fizyki prowadzone z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz pracy projektowej 151 2 szt. - waga elektroniczna 152 1 szt. - stół demonstracyjny 153 1 szt. - zestaw do budowania cząsteczek 154 5 szt. - waga szalkowa z odważnikami 155 1 szt. - stoper 157 2 szt. - statyw demonstracyjny 158 4 zes - pipety Pasteura 161 1 szt. - zestaw do badania wody 162 1 szt. - kwasomierz glebowy 163 8 szt. - fartuch 165 1 kom - zestaw zacisków laboratoryjnych 166 1 szt. - zestaw oporników Zadanie 6 - Podróż do tajemniczego świata - zajęcia pozalekcyjne z biologii, przyrody z elementami geografii prowadzone metodą projektu 179 1 szt. - mikroskop pomiarowy 180 2 szt. - czerpak do próbek wody 181 4 szt. - taśma miernicza 182 1 kom - zestaw szkła laboratoryjnego 183 1 kom - odczynniki - substancje z życia codziennego 184 1 szt. - profile glebowe 185 1 kom - zestaw skał i minerałów 186 8 szt. - mapy topograficzne 187 1 szt. - mikroskop z kamerą 188 16 szt. - fartuch 189 1 szt. - apteczka 190 10 szt. - deska do krojenia 191 8 szt. - okulary ochronne 192 4 opak - rękawiczki lateksowe 193 4 szt. - wagi laboratoryjne (analityczne) 194 4 szt. - mikroskop optyczny 195 8 szt. - zestaw skalpeli i nożyczek 196 4 szt. - lupa 197 1 szt. - mikroskop z kamerą 198 1 szt. - teleskop 199 1 zes - zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody 200 1 zes - zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki zmienione chorobowo 201 1 szt. - zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki ssaków 202 1 szt. - termometr z sondą 203 1 szt. - waga do 5 kg 204 2 szt. - wiatromierz elektroniczny 205 2 szt. - deszczomierz do osadzania 206 2 szt. - zestaw soczewek 207 1 szt. - zestaw do badania wody 208 2 szt. - krążek Newtona 209 2 szt. - klocki o różnych gęstościach 220 1 szt. - kącik badacza - drzewa 221 1 szt. - kącik badacza - ptaki 222 1 szt. - kącik badacza - bezkręgowce 223 1 szt. - stacja pogodowa ze stojakiem 224 1 szt. - zestaw do badania powietrza 225 1 szt. - tellurium z napędem ręcznym 226 1 szt. - eko gra : Chronimy środowisko 227 1 szt. - walizka ekobadacza Zadanie 7 - Matematyczna Siłownia Umysłowa - zajęcia dla uczniów zdolnych oraz mających trudności z matematyką 230 1 kom - siatki brył i figury płaskie 231 2 kom - modele brył geometrycznych z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi 232 2 kom - modele brył wpisanych 233 2 kom - zestaw do budowy szkieletów brył 234 1 kom - bryły z siatkami do rozkładania 236 2 kom - zestaw brył do mierzenia i porównywania objętości 237 2 kom - przyrządy tablicowe do tablicy magnetycznej 238 1 szt. - ułamki magnetyczne z sortownikiem 239 1 szt. - magnetyczna oś liczbowa 240 5 szt. - taśma miernicza 241 1 szt. - zestaw do mierzenia odległości Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Rozwiązania równoważne: W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z opisem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach