Przetargi.pl
Dostawa fantomów i symulatora szkoleniowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Aleje Racławickie 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
  ul. Aleje Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 000514064
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna Szkoła Wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fantomów i symulatora szkoleniowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wysokiej klasy symulatora pacjenta dorosłego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.1 do SWZ.Dostawa zaawansowanego fantomu ALS dorosłego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.2 do SWZ.Dostawa zaawansowanego fantomu pielęgnacyjno - ginekologicznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.3 do SWZ.Dostawa fantomu noworodka do nauki RKO, intubacji, pielęgnacji i dostępów naczyniowych na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania doświadczenia dla części 1 postępowania: Wykonawca spełni warunek jeżeli potwierdzi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była (jest) dostawa fantomów i/lub symulatorów szkoleniowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każde, oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych, wartość i zakres dostawy wykonanej do dnia składania ofert (nie wcześniejszego jednak niż wynika to z dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) musi odpowiadać wartości i zakresowi określonemu w warunku.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 2) lit. d) SWZ. Dla części 2 - 4 postępowania Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach