Przetargi.pl
Dostawa urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie w ramach projektu "Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy"

Powiat Rycki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8657450, 8657472 , fax. 818 651 966
 • Data zamieszczenia: 2020-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rycki
  ul. Wyczółkowskiego
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 8657450, 8657472, fax. 818 651 966
  REGON: 43101944800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie w ramach projektu "Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie w ramach projektu "Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dostarczane urządzenia powinny być: fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, być dostarczone na koszt Wykonawcy pod wskazany adres określony przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach