Przetargi.pl
Dostawa i rozstawienie wyposażenia dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, Sikorskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 352 73 32, , fax. 83 352 73 32
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
  Sikorskiego 15
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 352 73 32, , fax. 83 352 73 32
  REGON: 00019826100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zspradzyn.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i rozstawienie wyposażenia dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją wyposażenia dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części: I. Sprzęt diagnostyczny oraz do naprawy i obsługi pojazdów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; II. Sprzęt pomiarowy, oprzyrządowanie i narzędzia obróbcze - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; III. Elektronarzędzia, osprzęt elektrotechniczny - - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach