Przetargi.pl
Dostawa rękawic medycznych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 54 31 522 , fax. 82 576 49 01
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
  ul. M. Sobieskiego 4
  22300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 54 31 522, fax. 82 576 49 01
  REGON: 11019669900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozkrasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic medycznych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, z podziałem na 4 pakiety: Pakiet 1 – Rękawice diagnostyczne i nitrylowe Pakiet 2 – Rękawice chirurgiczne Pakiet 3 – Rękawice ortopedyczne Pakiet 4 – Rękawice medyczne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Uzupełniony formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Uzupełniony formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach