Przetargi.pl
Budowa muzeum w Sobiborze (II etap realizacji: roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe budynków muzealnego i gospodarczego oraz zagospodarowanie i uzbrojenie przyległego terenu)

Państwowe Muzeum na Majdanku ogłasza przetarg

 • Adres: 20325 Lublin, Droga Męczenników Majdanka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 710 28 21 , fax. 81 710 28 65
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum na Majdanku
  Droga Męczenników Majdanka 67
  20325 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 28 21, fax. 81 710 28 65
  REGON: 27609600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.majdanek.eu/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Muzeum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa muzeum w Sobiborze (II etap realizacji: roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe budynków muzealnego i gospodarczego oraz zagospodarowanie i uzbrojenie przyległego terenu)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa muzeum w Sobiborze (II etap realizacji: roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe budynków muzealnego i gospodarczego oraz zagospodarowanie i uzbrojenie przyległego terenu)”na terenie Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku, Stacja Kolejowa Sobibór 1, 22-200 Włodawa. 2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych, 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz w wyszczególnionej w nim dokumentacji. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu, że za roboty wykonane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowym Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie więcej niż 3 252 599 zł. 4. Teren objęty robotami znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie służb konserwatorskich. Prace ziemne muszą odbywać się pod nadzorem archeologicznym zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór archeologiczny. 5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy okres gwarancji jest krótszy niż 5 lat, to okres rękojmi wynosi nie mniej niż 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 58 1130 1206 0028 9173 9790 0001 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu pn.: "Budowa muzeum w Sobiborze (II etap realizacji: roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe budynków muzealnego i gospodarczego oraz zagospodarowanie i uzbrojenie przyległego terenu) Znak sprawy: ZP.IIb-III-241-01/2018”. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy. 7. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) Aktualnego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, c) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga: Dokument określony pkt 1) składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach