Przetargi.pl
Dostawa podręczników i programów edukacyjnych dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6487009 , fax. 016 6487009
 • Data zamieszczenia: 2013-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Jagiellońska 10 10
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 016 6487009, fax. 016 6487009
  REGON: 65090328500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.przeworsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podręczników i programów edukacyjnych dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników i programów edukacyjnych dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na trzy Części: Część I zamówienia - Dostawa podręczników i programów edukacyjnych dla Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. Marii Konopnickiej 6, 37-220 Kańczuga i obejmuje asortyment z tabeli nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ) Część II zamówienia - Dostawa podręczników i programów edukacyjnych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, ul. Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk i obejmuje asortyment z tabeli nr 2 (załącznik nr 1 do SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. ilość i rodzaj stanowi załącznik nr 1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Dostarczone produkty mają być wolne od wad, nowe i spełniające wymagania określone w zał. nr 1 do SIWZ. Wykonawca ma dostarczyć najnowsze wydania podręczników i programów edukacyjnych. W przypadku ukazania się w trakcie procedury przetargowej, jak też po jej zakończeniu, nowej edycji przedmiotowego asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia najbardziej aktualnego wydania, co jednak nie upoważnia Wykonawcy do zmiany ceny zaoferowanej przez niego w ramach postępowania przetargowego i zwiększenia jego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne Części zamówienia zostały określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wnoszenie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatprzeworsk.pl www.psnz.powiatprzeworsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach