Przetargi.pl
Zakup i dostawa pomocy naukowych, dydaktycznych w postaci podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w SOS-W nr 3, CKZiU nr 1, CKZiU nr 2, ZSEiO oraz ZSU-HiG w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl, nr identyfikacyjny: KSI:WND-POKL.09.02.00-18-001/12-01 pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6782962, 6752072 , fax. 016 6786449
 • Data zamieszczenia: 2013-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
  ul. Rynek 1 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6782962, 6752072, fax. 016 6786449
  REGON: 00068675300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy naukowych, dydaktycznych w postaci podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w SOS-W nr 3, CKZiU nr 1, CKZiU nr 2, ZSEiO oraz ZSU-HiG w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl, nr identyfikacyjny: KSI:WND-POKL.09.02.00-18-001/12-01 pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy naukowych, dydaktycznych postaci w podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w SOS-W nr 3, CKZiU nr 1, CKZiU nr 2, ZSEiO oraz ZSU-HiG w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl, nr identyfikacyjny: KSI: WND-POKL.09.02.00-18-001/12-01 pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostarczenia określa załącznik nr 1A do SIWZ. 1.3. Dodatkowe informacje: a) przedmiot zamówienia powinien być nowy, nieużywany, nieuszkodzony i nieobciążony prawami osób trzecich, b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył pozycje nie wymienione w wykazie książek (załącznik nr 1 A do SIWZ) i/lub w ilości niezgodnej z wykazem Zamawiający odmówi dokonania odbioru książek i wezwie Wykonawcę do dostarczenia ich zgodnie z wykazem, c) jeżeli po zawarciu umowy, którakolwiek z pozycji wymiennych w załączniku nr 1 A do SIWZ nie będzie dostępna na rynku księgarskim, Wykonawca po udokumentowaniu braku dostępności poszczególnych pozycji na rynku księgarskim oraz akceptacji tego stanu przez Zamawiającego jest zobowiązany do zastąpienia brakującej na rynku księgarskim danej pozycji, pozycją o podobnym zakresie tematycznym i w tej samej cenie (za zastrzeżeniem pkt d), d) Wykonawca po pisemnym udokumentowaniu Zamawiającemu braku pozycji, w sposób wskazany w pkt c występuje z zapytaniem o ewentualne zamienniki lub je proponuje, a Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania lub propozycji zamiennika jest zobowiązany poinformować o jego akceptacji lub jej braku. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca ustalają nowy termin dostawy zamienników, nie dłuższy jednak niż 14 dni dodanych do terminu realizacji dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl BIP dostawy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach