Przetargi.pl
Dostawa książek i filmów z doradztwa zawodowego dla Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. św. Ducha 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6213282 , fax. 16 6213282
 • Data zamieszczenia: 2013-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
  ul. św. Ducha 1 1
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 16 6213282, fax. 16 6213282
  REGON: 65096062700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tdgjar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka oświatowa- szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek i filmów z doradztwa zawodowego dla Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa książek oraz filmów w celu prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Przedmiotowy projekt systemowy jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przy współudziale Partnerów, którymi są organy prowadzące szkoły zawodowe na terenie województwa podkarpackiego, między innymi Powiat Jarosławski. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Zestaw książek z doradztwa zawodowego 2. Zestawy filmów edukacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tdgjar.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach