Przetargi.pl
Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 marca 2014r.

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 43 219 10 , fax. 13 43 219 10
 • Data zamieszczenia: 2013-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie
  ul. Kletówki 7 7
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 43 219 10, fax. 13 43 219 10
  REGON: 37019322200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskrosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budzetowa Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 marca 2014r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w miarę zgłaszanych potrzeb do Domu Pomocy Społecznej w nr 2 w Krośnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ z podziałem na 7 części wg załącznika nr 1 do SIWZ: Część 1. Dostawa artykułów ogólnospożywczych, Część 2. Dostawa mięso i wędliny, Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze, Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe, Część 5. Dostawa warzywa i owoce, Część 6. Dostawa mrożonki, Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpskrosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach