Przetargi.pl
Dostawa pieczywa na potrzeby zamawiającego w 2013 roku

Zakład Poprawczy w Mrozach ogłasza przetarg

 • Adres: 05-320 Mrozy, ul. Leśna 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7574024 , fax. 025 7574612
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Poprawczy w Mrozach
  ul. Leśna 8 8
  05-320 Mrozy, woj. mazowieckie
  tel. 025 7574024, fax. 025 7574612
  REGON: 00032502100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zpmrozy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieczywa na potrzeby zamawiającego w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawy codzienne według potrzeb zamawiającego wartość szacunkowa 10 000 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zpmrozy.bip-e.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach