Przetargi.pl
Remont istniejącego chodnika na ul. Bukowej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Grabowej w Podkowie Leśnej

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7589878, 7589004 , fax. 022 7589003
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
  ul. Akacjowa 39/41 39/41
  05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie
  tel. 022 7589878, 7589004, fax. 022 7589003
  REGON: 00050713800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkowalesna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont istniejącego chodnika na ul. Bukowej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Grabowej w Podkowie Leśnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont istniejącego chodnika na ul. Bukowej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Grabowej w Podkowie Leśnej Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z wzorem umowy oraz dokumentacją techniczną składającą się z: 1. projektu przebudowy ulicy Bukowej na odcinku rondo - ul. Podleśna w Podkowie Leśnej, 2. przedmiaru robót, 3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) - zgodnie z pkt X siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach