Przetargi.pl
Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w miejscowości Piaski

Urząd Gminy w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Bp. Floriana 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 275 57 01 , fax. 024 275 57 01
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sierpcu
  ul. Bp. Floriana 4 4
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 275 57 01, fax. 024 275 57 01
  REGON: 61002131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sierpc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w miejscowości Piaski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w m. Piaski są roboty budowlane obejmujące wykonanie : - budynek świetlicy wiejskiej o kubaturze 685 m3 i pow. użytkowej 166,03 m2, wys. kalenicy budynku od poziomu terenu - 7,41 m ( jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej , murowanej, strop drewniany oparty na ścianach zewnętrznych i na podciągach stalowych, dach wielospadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej , pokryty blachodachówką , stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV, drzwi wewnętrzne płytowe drewniane ) , - podjazd dla niepełnosprawnych - instalacje wewnętrzne wod-kan i elektryczne - boisko wielofunkcyjne 14 x 21( nienormatywne) o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej (mata elastyczna gr. 40 mm oraz nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14 mm ) wraz z piłkochwytami wys. 6 m - parking wewnętrzny z płyt ażurowych wraz z komunikacją wewnętrzną z kostki betonowej gr. 8 cm i 6 cm - szambo na ścieki V - 9 m3 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej - odwodnienie boiska wraz ze studnią chłonną - przyłącze wodociągowe fi 40PE Uwaga: przedmiot zamówienia nie obejmuje piłkochwytów wzdłuż podłużnych boków boiska i furtki oraz robót rozbiórkowych i demontażowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa , STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego- Urząd Gminy Sierpc, BS Sierpc 91 9015 0001 0000 0521 2000 0010. 3. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie dokumentu do oferty jest równoznaczne z wniesieniem wadium przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp.. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału. 12.Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium określone w pkt 6 i 7.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugsierpc.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach