Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej - Remontu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6339154 , fax. 022 6334491
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
  ul. Powązkowska 43/45 43/45
  01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6339154, fax. 022 6334491
  REGON: 01195772600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmentarzekomunalne.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej - Remontu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. 2.Przedmiotem zamówienia są: - Przedmiotem zamówienia są usługi - CPV 71 24 20 00 - 6. Wymagany zakres zamówienia określają: Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Okres gwarancji na w/w prace nie może być krótszy niż 2 lata. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5.Wielkość zamówienia: poniżej 200.000,00 euro. 6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 3.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmentarzekomunalne.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach