Przetargi.pl
Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2013 roku

Gmina Pozezdrze ogłasza przetarg

 • Adres: 11-610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4279006 , fax. 087 4279333
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pozezdrze
  ul. 1 Maja 1A 1A
  11-610 Pozezdrze, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4279006, fax. 087 4279333
  REGON: 00053832000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2013 roku. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: 1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy - własnym środkiem transportu Wykonawcy - oleju napędowego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz umożliwienie odbioru benzyny bezołowiowej (z miejsca zlokalizowanego do 16 km od miejscowości Pozezdrze) na potrzeby własne Gminy Pozezdrze w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku w ilości szacunkowej: ON - 18 000 L w tym: letni (od 16.04 do 30.09), przejściowy (od 01.03 do 15.04 i od 01.10 do 15.11), zimowy (od 16.11 do końca lutego) spełniający wymogi PN - EN 590 PB 95 - 2 000 L spełniającą wymogi PN - EN 228. Jakość dostarczanego paliwa musi spełniać normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U . z 2008 r. Nr 221 poz. 1441 z późn.zm). 2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu dostawy: 1) Wymagany termin realizacji zamówienia - 1 dzień licząc od daty otrzymania zlecenia. O terminie dostawy z określeniem ilości i miejsca Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą telefoniczną lub pisemnie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Etylinę bezołowiową 95 Zamawiający będzie odbierał sukcesywnie od Wykonawcy jeżeli odległość od siedziby Zamawiającego do firmy Wykonawcy nie przekracza 16 km. Odbiór etyliny bezołowiowej nastepować będzie środkiem transportu Zamawiającego na jego koszt. 2) Ilości paliwa wskazane w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości dostaw, lub zwiększenia ilości w ramach zamówień uzupełniających w zależności od bieżących potrzeb. 3) Przewidywane ilości poszczególnych dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zakupionych przez Zamawiającego dostaw w toku realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/pozezdrze_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach