Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Nadleśnictwa Borki w 2012 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4217045 , fax. 087 4217045
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Borki
  ul. 22 Lipca 4 4
  11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4217045, fax. 087 4217045
  REGON: 79050488100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla pracowników Nadleśnictwa Borki w 2012 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa bonów towarowych w ilości : 177 szt nominał 100 zł, 540 szt nominał 50 zł, 612 szt nominał 20 zł, 206 szt nominał 10 zł . Przez bony towarowe rozumieć należy emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela,podlegające wymianie na towary lub usługi . Na każdym bonie, musi być wydrukowany jego nominał i data ważności. Bony muszą zapewniać możliwość ich realizacji w punktach handlowych województw: Warmińsko- mazurskiego i Podlaskiego, obejmujących branże : spożywcza, odzieżowa, obuwnicza, szkolna, sportowa, księgarska, komputerowa, chemiczna, kosmetyki, zabawki, sprzęt AGD, RTV i elektronarzędzia . Branże te, nie muszą być dostępne w 1 placówce handlowej . Minimalny termin możliwej realizacji bonów - do 31 marca 2013 r. Realizacja bonów, musi być możliwa już w dniu dostarczenia ich Zamawiającemu . Podana niżej data rozpoczęcia realizacji Zamówienia, jest przybliżona .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość punktów handlowych na terenie wym. województw
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach