Przetargi.pl
Dostawa paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze

Powiat Jeleniogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kochanowskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6473103 , fax. 75 7526419
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jeleniogórski
  ul. Jana Kochanowskiego 10 10
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6473103, fax. 75 7526419
  REGON: 23082149200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.jgora.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczny, bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do pojazdów samochodowych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 2. Przez paliwo rozumie się: olej napędowy i benzynę bezołowiową Pb 95 - z zastrzeżeniem, że w miejsce benzyny bezołowiowej Pb 95 Zamawiający będzie uprawniony dokonywać zamiennie zakupu benzyny bezołowiowej Pb 98. 3. Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu paliwa na co najmniej jednej stacji paliw usytuowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze, a także całodobową obsługę na stacji paliw przez 7 dni w tygodniu. 4. Sprzedaż paliwa każdorazowo odbywać się będzie według cen obowiązujących na stacji paliw w dniu, w którym zostanie dokonany zakup paliwa (tankowanie). 5. Wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę upustu od ceny jednostkowej za 1 litr paliwa (bez względu na jego rodzaj) pozostanie niezmienna przez pełny okres obowiązywania umowy (tj. przez 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy). 6. Po dokonaniu tankowania Wykonawca potwierdzi podpisem i pieczęcią na karcie drogowej przedłożonej przez osobę pobierającą paliwo pobranie w danym dniu określonej ilości i rodzaju paliwa. 7. Podstawą rozliczenia każdego tankowania będzie wydany przez Wykonawcę dokument typu WZ zawierający następujące dane: datę, ilość i rodzaj pobranego paliwa ciekłego, cenę paliwa za 1 litr oraz łączną wartość pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, do którego paliwo zostało zatankowane, imię i nazwisko osoby pobierającej paliwo, a także numer karty drogowej, którą osoba ta się posługuje. Przedmiotowy dokument wymaga podpisu pracownika stacji paliw oraz osoby pobierającej paliwo. 8. Dokument, o którym mowa w ust. 7, załączany będzie przez Wykonawcę do wystawionej za dany okres faktury Vat. Ustala się, że faktury Vat wystawiane będą przez Wykonawcę dwa razy w danym miesiącu: pierwsza faktura - za okres od 1. do 15. dnia miesiąca, w którym odbywało się tankowanie; druga faktura - za okres od 16. do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywało się tankowanie. Płatność za wystawioną fakturę Vat dokonywana będzie w formie bezgotówkowej (przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę) - każdorazowo w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat. 9. Paliwa oferowane przez Wykonawcę muszą: 1) spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) - wdrążającym postanowienia Dyrektywy Nr 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie jakości benzyny i olejów napędowych, zmienionej Dyrektywą Nr 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r.; 2) być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami: a) PN-EN 590 - w odniesieniu do oleju napędowego; b) PN-EN 228 - w odniesieniu do benzyny bezołowiowej Pb 95 (i Pb 98). 3) W przypadku zmiany normy określonej w w/w przepisach, paliwa oferowane przez Wykonawcę winny posiadać jakość uwzględniającą te zmiany. 10. Prognozowane ilości paliwa przewidywane do zakupienia w okresie obowiązywania umowy (tj. przez 24 miesiące) wynoszą odpowiednio: 1) oleju napędowego - 11.200 litrów, 2) benzyny bezołowiowej 95 - 3.900 litrów (z zastrzeżeniem, że w miejsce benzyny Pb 95 Zamawiający będzie uprawniony dokonywać zamiennie zakupu benzyny Pb 98). 11. Ilości paliw wskazane w ust. 10 są ilościami orientacyjnymi, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych powyżej. Dostawy paliwa realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnić się ilościowo - w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości paliwa w stosunku do tych prognozowanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO UPUSTU (w %)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2013.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach